Обука во рамките на проектот "Буџет мама"

Во општина Кривогаштани се одржа работилница Зошто ни треба социјално претприемништво како организирана форма и како шиењето повеќекратни влошки може да биде успешен социјален бизнис?!

Учесничките на работилницата за шиење на влошки, преку оваа работилница имаа можност да научат како да основаат социајлно претпријатие и како да направат успешна приказна со социјален имапкт, како за нив, така и за сите жени во нашата држава.

Работилницата е во рамки на проектот „Зголемување на свесноста за менструалниот отпад и инклузија на ранливи групи на жени преку производство на повеќекратна менструална влошка во РСМакедонија – Буџет мама“ , поддржан од ГЕФ ПМГ, а во соработка со Новинари за човекови права кои го водат проектот „Зголемување на свесноста за менструалниот отпад и инклузија на
ранливи групи на жени преку производство на повеќекратна менструална влошка во
РСМакедонија – Буџет мама“ во соработка со граѓанските организации ЛАГ АГРО ЛИДЕР и  Hidden Hero in each kid како и со подршка на WECF International